Regulamin usługi

(umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Obowiązuje od 9 listopada 2020 r.

Niniejsze warunki regulują dostęp do usługi Share by Parkanizer i korzystanie z niej. Przeczytaj je uważnie.

 1. DEFINICJE
  • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Share by Parkanizer, w szczególności uprawnienia i obowiązki Operatora, Klientów oraz Użytkowników Share by Parkanizer.
  • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   • Operatorze – należy przez to rozumieć Parkanizer Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (adres ul. Jana III Sobieskiego 2; 40-082 Katowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000601111, posiadającą nr NIP: 6342856204 oraz nr REGON: 363701780;
   • Aplikacji – należy przez to rozumieć:
    • aplikację dostępną przez przeglądarkę internetową o nazwie Share by Parkanizer, działającą pod adresem internetowym https://share.parkanizer.com i prowadzoną przez Operatora dla Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie,
    • aplikację mobilną dostępną w Google Play Store pod nazwą Share by Parkanizer,
    • aplikację mobilną dostępną w Apple Store pod nazwą Share by Parkanizer.
   • Strona Internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem https://www.parkanizer.com/pl prowadzoną przez Operatora, na której Operator publikuje Plany Abonamentowe, Cennik oraz Funkcjonalności (podstawowe i administracyjne) Aplikacji.
   • Kliencie – osoba fizyczna działającą w zakresie prowadzonej działalności – osobiście, lub w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która samodzielnie rejestruje Konto w Aplikacji na rzecz wskazanego przedsiębiorcy (organizacji), podaje niezbędne dane do jego funkcjonowania w Aplikacji i realizowania płatności na rzecz Operatora, w szczególności wybiera Plan Abonamentowy dla Konta, uprawniona do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta (administracyjnych i podstawowych);
   • Administratorze Konta – Klient oraz każda osoba desygnowana przez Klienta do obsługi funkcjonalności Konta w Aplikacji poprzez Panel Ustawień Konta, uprawniona do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta (administracyjnych i podstawowych);
   • Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z Aplikacji wskutek uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.
   • Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Aplikacji.
   • Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Aplikacji przez Użytkownika.
   • Koncie – należy przez to rozumieć zbiór ustawień i świadczeń Operatora w wybranym Planie Abonamentowym w ramach Usług świadczonych przez Aplikację.
   • Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć okres pierwszych kolejnych 30 (trzydziestu) dni od dnia rejestracji Konta, w którym funkcjonowanie Konta udostępnione jest w sposób bezpłatny. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Klienta długość Okresu Próbnego może być uzgodniona indywidualnie.
   • Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres funkcjonowania Konta, w ramach którego uiszczono Opłatę Abonamentową, zgodnie z Planem Abonamentowym.
   • Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć opłatę – co do zasady miesięczną – z tytułu utrzymania Konta w Aplikacji i dostępu do jego funkcjonalności podstawowych i administracyjnych, w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
   • Planie Abonamentowym – należy przez to rozumieć pakiet świadczeń zapewnianych w ramach Usługi przez Operatora w Okresie Abonamentowym, wybrany z dostępnych i opisanych na Stronie Internetowej zestawów oferowanych przez Operatora jako Plan Abonamentowy.
   • Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę Operatora przedstawiającą porównanie świadczeń i cen w obrębie Planów Abonamentowych w ramach Aplikacji, dostępną pod adresem Strony Internetowej.
   • Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu Konta w Aplikacji, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej z podstron Aplikacji, której towarzyszy akceptacja warunków świadczenia usług Operatora, jakie określa niniejszy Regulamin, uzyskanie potwierdzenia ze strony Operatora w postaci powitalnej wiadomości e-mail i dokonanie aktywacji Konta za pomocą przesłanego w tej wiadomości linku aktywacyjnego.
   • Raporcie – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w ramach Konta, według parametrów ustawionych domyślnie przez Operatora w Aplikacji.
   • Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć świadczenie usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, w ramach wybranego Planu Abonamentowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
   • Panelu Ustawień Konta – należy przez to rozumieć podstronę Aplikacji znajdującą się pod adresem http://share.parkanizer.com/preferences, na której dla Klienta wyszczególnione są wybrane i obowiązujące:
    • Plan Abonamentowy,
    • wysokość Opłaty Abonamentowej,
    • dzień rozpoczęcia Okresu Abonamentowego,
    • ewentualna zastosowana promocja.
   • Biuro Obsługi Użytkownika – komórka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem w ramach świadczonych Usług, dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@parkanizer.com w każdym czasie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, do zawarcia której dochodzi między Operatorem a Klientem wskutek akceptacji Regulaminu, w odniesieniu do korzystania z Konta w Aplikacji, obejmującą świadczenie Usług przez Operatora oraz obowiązki stron w tym względzie, jak określono w treści Regulaminu; w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a korzystającą z Usług na rzecz i w interesie organizacji dla której pracuje i którą wskazano jako płatnika Usług w ramach danego Konta Aplikacji, osoba ta korzystając z Aplikacji wykonuje prawa i obowiązki tej organizacji jako strony Umowy.
   • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, uzupełniony o treści wskazane w aktualnym Cenniku i Planie Abonamentowym, który stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123), do którego zastosowanie znajduje prawo polskie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora, Użytkownika i Klienta.
  • Właścicielem Aplikacji oraz podmiotem świadczącym Usługę wskazaną w Regulaminie jest Operator.
  • Z wykorzystaniem Aplikacji i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy Usługę umożliwiającą zarządzanie przestrzenią biurową w obrębie Konta, w szczególności poprzez:
   • przekazywanie informacji o wolnej przestrzeni biurowej;
   • rezerwowanie przestrzeni biurowej;
   • powiadamianie o dostępności przestrzeni biurowej;
   • archiwizację danych dotyczących wykorzystania przestrzeni biurowej;
   • prezentowanie danych dotyczących wykorzystania przestrzeni biurowej w postaci Raportu.
  • Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Aplikację mają tylko i wyłącznie Użytkownicy.
  • Warunkiem korzystania z Aplikacji i Usług świadczonych przez Operatora za jej pośrednictwem jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja przez Użytkownika; w przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu lub braku akceptacji jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik winien skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Użytkownika.
  • Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać w ramach dostępu do Usług świadczonych poprzez Aplikację:
   • Procesor 1000 MHz
   • Pamięć RAM: 512 MB
   • Podłączenie do Internetu
   • Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript;
  • Minimalne wersje systemu operacyjnego dla telefonu typu smartfon, z którego Użytkownik chce korzystać w ramach dostępu do Usług świadczonych przez Aplikację, to:
   • dla telefonów z systemem operacyjnym Android, wersja 6.0 lub wyższa
   • dla telefonów z systemem operacyjnym Apple iOS, wersja 8.0 lub wyższa
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Internetu ani za transfer danych w ramach obsługiwanego przez urządzenie Użytkownika łącza internetowego.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji lub oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 1. REJESTRACJA KONTA W RAMACH APLIKACJI
  • Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest wyłącznie po założeniu Konta w Aplikacji, a tym samym udostępnieniu Operatorowi przez Klienta jego danych osobowych w ramach Aplikacji w ramach formularza rejestrowego oraz w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, a także pod warunkiem akceptacji warunków świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie, a po upływie Okresu Próbnego, także pod warunkiem opłacenia wybranego dla danego Konta Planu Abonamentowego.
  • Utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia i przesłania przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Aplikacji.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Klienta co najmniej następujących danych:
   • imię i nazwisko Klienta;
   • nazwa firmy, na rzecz której Konto jest rejestrowane;
   • adres poczty elektronicznej Klienta, będący jednocześnie Loginem,
   • a na dalszym etapie rejestracji także zdefiniowania indywidualnego Hasła dostępu dla Klienta.
  • Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
  • Po uzyskaniu akceptacji w drodze wiadomości e-mail od Operatora oraz aktywacji Konta za pomocą przesłanego liku aktywacyjnego, Klient może korzystać bez uiszczenia opłaty abonamentowej przez określony Okres Próbny. Po jego upływie, aby dalej korzystać z Konta, Klient musi uiścić Opłatę abonamentową według wybranego Planu Abonamentowego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Właściciela Konta może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
   • Po upływie Okresu Próbnego, Klient ma prawo korzystać z Aplikacji jedynie w ramach Okresu Abonamentowego, co oznacza, iż najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Próbnego, zobowiązany jest wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta, zgłaszając decyzje o wyborze konkretnego Planu Operatorowi poprzez Biuro Obsługi Użytkownika oraz dokonać uzupełnienia danych dla rejestracji Konta, podając:
    • w przypadku osoby fizycznej/przedsiębiorcy – NIP i adres korespondencyjny;
    • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną – pełną nazwę podmiotu ze wskazaniem formy prawnej prowadzonej działalności, NIP oraz adres korespondencyjny;
    • adres poczty elektronicznej dla dostarczenia faktury elektronicznej – w przypadku, gdy Klient wyraża wolę, aby rozliczanie Usług odbywało się za pomocą faktury elektronicznej poprzez jej dostarczenie na wskazany adres e-mail.
   • W trakcie dokonywania Rejestracji, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, a w każdym przypadku ich zmiany w czasie korzystania z Aplikacji do ich aktualizowania poprzez Panel Ustawień lub zgłaszając e-mailem poprzez Biuro Obsługi Użytkownika;
   • Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
   • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
   • Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Klientowi do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:
    • podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Klient dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego,
    • zostanie wykazane, że Klient korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.
 1. DOŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO KONTA W RAMACH APLIKACJI
  • Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Użytkownika jego danych osobowych w ramach Aplikacji w ramach formularza rejestrowego oraz w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, a także pod warunkiem akceptacji warunków świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie.
  • Dołączenie do istniejącego Konta, następuje w drodze wypełnienia oraz przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Klienta.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
   • imię i nazwisko Użytkownika;
   • adres poczty elektronicznej Użytkownika, będący jednocześnie Loginem,
   • indywidualne Hasło dostępu dla Użytkownika;
  • Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
  • W trakcie dokonywania Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, a w każdym przypadku ich zmiany w czasie korzystania z Aplikacji do ich aktualizowania poprzez Panel Ustawień lub zgłaszając e-mailem poprzez Biuro Obsługi Użytkownika;
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
  • Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Aplikacji z użyciem prawidłowo ustanowionego indywidualnie dla każdego Użytkownika Loginu oraz Hasła.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
  • Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do rozwijania możliwości technicznych i osiąganych postępów w ulepszaniu Usług.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług drogą elektroniczną.
  • Użytkownik zobowiązany jest do:
   • korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie dedykowanego oprogramowania w ramach Aplikacji, sposób zgodny z przeznaczeniem;
   • niepodejmowania działań, zwłaszcza czynności informatycznych, wkraczających w kompetencję Operatora lub mających na celu ingerencję w strukturę Aplikacji bądź wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
   • korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
   • niedostarczania i niezamieszczania w Aplikacji treści godzących w zasady współżycia społecznego lub zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
   • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim, na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności związanej z transmisją danych, zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Aplikacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, o którym pozyskał wiedzę.
  • Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
   • dopuści się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
   • dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności sprzeczne z celami funkcjonowania Aplikacji lub godzące w dobre imię Operatora.
  • Klient może w każdym czasie dostępności Aplikacji żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Aplikacji powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte.
 1. OPŁATY I OBOWIĄZYWANIE UMOWY
  • Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Aplikacji jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
  • Szczegółowe informacje na temat Opłat Abonamentowych oraz zakresu świadczeń w ramach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku; wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane na Stronie Internetowej oraz będą obowiązywać w odniesieniu danego Konta dopiero po powiadomieniu go o zmianie wysokości Opłaty abonamentowej w ramach wybranego Planu Abonamentowego i od jego następnego Okresu Abonamentowego. Klient będzie mógł zrezygnować z korzystania z Aplikacji w następnym Okresie Abonamentowym, w przypadku, jeśli nie akceptuje nowych opłat.
  • Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wybranym Planie Abonamentowym i uzupełnieniu danych, o których mowa w ustępie 3.5 i 3.6 powyżej, Operator wystawi fakturę elektroniczną z tytułu Opłaty Abonamentowe dla wybranego Planu, z 30-dniowym terminem płatności i doręczy ją za pomocą wskazanego adresu e-mail.
  • Opłatę należy wykonać przelewem na wskazany na e-fakturze VAT numer konta bankowego, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
  • Wybór Planu Abonamentowego i uiszczenie odpowiadającej mu Opłaty Abonamentowej spowoduje także automatyczną subskrypcję wobec kolejnego Okresu Abonamentowego zgodnie z pierwotnie wybranym Planem Abonamentowym. O ile Klient nie dokona zmiany Planu Abonamentowego lub nie zdecyduje o zakończeniu korzystania z Aplikacji, na początku kolejnego Okresu Abonamentowego, Operator wystawi i doręczy kolejną e-fakturę na Opłatę Abonamentową dla pierwotnie wybranego Planu Abonamentowego.
  • Nieuiszczenie płatności w terminie 30 dni od dnia terminu płatności określonym w doręczonej Klientowi e-fakturze VAT z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu każdego Użytkownika przypisanego do danego Konta. Dokonanie przez Klienta wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie kolejnych 14 dni od dnia zablokowania dostępu do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Klienta do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i wygaśnięciem Umowy.
  • Opłaty Abonamentowe są wnoszone na początku Okresu Abonamentowego, chyba że w uzasadnionych przypadkach odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Klientem wprowadza inny tryb opłat.
  • Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane w Panelu Ustawień Konta w ramach Aplikacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty uiszczonej na konto bankowe Operatora.
  • Pod warunkiem otrzymania płatności – Opłaty Abonamentowej dla wybranego Planu Abonamentowego – przez Operatora, pierwszy dzień wybranego Okresu Abonamentowego (następujący po upływie ostatniego dnia Okresu Próbnego) oznacza dzień rozpoczęcia Okresu Abonamentowego, a Okres ten kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
  • Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w zakresie płatności, w tym m.in. o aktualnych sposobach uiszczanej Opłaty Abonamentowej.
  • W trakcie Okresu Abonamentowego, Klient może wystąpić do Operatora o zmianę Planu Abonamentowego kontaktując się z Biurem Obsługi Użytkownika i w takim przypadku zmiana Planu Abonamentowego będzie skuteczna:
   • niezwłocznie, od momentu zgłoszenia zmiany Planu Abonamentowego, pod warunkiem uiszczenia Opłaty Abonamentowej w wyższej wysokości, przy czym będzie ona wyliczona proporcjonalnie za ilość dni, które pozostały do końca nowo wybranego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Klientowi w Panelu Ustawień Konta.
   • dopiero od dnia następującego po zakończeniu aktualnego Okresu Abonamentowego, w przypadku, gdy nowo wybrany Plan Abonamentowy będzie tańszy od aktualnie obowiązującego Planu.
  • Klient może w każdym momencie zrezygnować z Usług Operatora i korzystania z Aplikacji, składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy (wg wzoru: https://share.parkanizer.com/documents/oswiadczenie-o-wypowiedzeniu.pdf) w drodze wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta.
  • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z Usług w każdym czasie, przy czym Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, w którym złożono Operatorowi rezygnację, i nie nastąpi automatyczna subskrypcja na następny Okres Abonamentowy; do upływu tego Okresu Abonamentowego Operator zobowiązany jest świadczyć Usługi a Klient może korzystać z Aplikacji (nie przysługuje mu zwrot należności).
 1. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI
  • Operator zapewnia dostęp do Usługi na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie o Gwarantowanym Poziomie Świadczenia Usługi pod adresem https://www.parkanizer.com/pl/dokumenty/umowa-o-gwarantowanym-poziomie-swiadczenia-uslug/
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), ani spowodowanych działaniami siły wyższej, o zaistnieniu których niezwłocznie Użytkownika poinformuje.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • W celu świadczenia Usług w ramach Aplikacji, Klient powierza Operatorowi określone niniejszym Regulaminem dane osobowe Klienta oraz Użytkowników ( udostępnione w ramach wypełnienia formularza przez Klienta lub Użytkownika, oraz w toku  korespondencji z Operatorem), do przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji umowy świadczenia Usług, na warunkach umowy (w formie elektronicznej), zgodnie z art. 28 RODO.
  • Operator wyraźnie informuje, iż bez wprowadzenia danych osobowych, o których mowa w ust. 3.3 i 3.5-3.6 odpowiednio, świadczenie Usług przez Operatora nie będzie możliwe.
  • Klient oraz Użytkownik nie ma możliwości korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.
  • Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub zebrane przez Operatora na temat Klienta i Użytkownika w toku i w związku ze świadczeniem Usług, będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  • Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO, wypełniając obowiązek informacyjny wobec osób, których dotyczą dane przetwarzane przez Operatora, w wyniku ich powierzenia Operatorowi do przetwarzania, Operator stając się ich Przetwarzającym podaje w Klauzuli informacyjnej (https://share.parkanizer.com/documents/klauzula-informacyjna.pdf) wszelkie niezbędne informacje dotyczące ich przetwarzania.
 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy przesyłać do Biura Obsługi Użytkownika.
  • Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną ora Login Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, wraz z oczekiwanym przez Użytkownika sposobem jej rozpatrzenia przez Operatora.
  • Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
  • Operator rozpatruje reklamację w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
  • Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres Biura Obsługi Użytkownika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres Biura Obsługi Użytkownika.
  • Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
  • Użytkownicy Aplikacji mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej, w Aplikacji lub przez kontakt na adres Biura Obsługi Użytkownika.
  • Operator zastrzega, że Aplikacja oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora i wszelkie ich wykorzystywanie przez Klienta lub Użytkownika w celu i sposób inny niż korzystanie z Aplikacji jest niedozwolone.
  • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  • Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin, przy czym Klient i Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.