powrót do strony głównej

Regulamin

korzystania z aplikacji mobilnej parkanizer

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy akt określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej o nazwie „Parkanizer” (dalej jako „Aplikacja Parkanizer”) i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), (dalej jako „Regulamin”), do którego zastosowanie znajduje prawo polskie.
  2. Właścicielem aplikacji Parkanizer i świadczącym usługi w ramach niniejszego Regulaminu jest spółka PARKANIZER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrówki 16 w (40-081) Katowicach, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000601111, posiadającą nr NIP: 6342856204 (dalej jako „Właściciel” ).
  3. Aplikacja Parkanizer jest elementem rozwiązania w postaci Systemu Dynamicznej Informacji Parkingowej Parkanizer do zarządzania i obsługi stref parkowania samochodów osobowych (dalej jako „System Parkanizer”), i służy świadczeniu usług kierowcom samochodów (dalej jako „Użytkownicy”) w postaci przekazywania informacji o obsługiwanych w ramach Systemu strefach parkowania oraz o liczbie wolnych i zajętych miejsc parkingowych w danej strefie (dalej jako „Usługi”). W ramach Usług, Właściciel będzie udostępniał również aktualizacje dla Aplikacji Parkanizer, jeśli Właściciel uzna taką za celową i zarekomenduje Użytkownikowi.
  4. Aplikacja Parkanizer pobiera z Systemu dane dotyczące wolnych i zajętych miejsc parkingowych, których stan monitoruje System, a następnie przesyła te dane na żądanie Użytkownika.
  5. Aplikacja współpracuje z innymi aplikacjami mobilnymi takimi jak: Google Maps, HERE WeGo oraz Apple Maps, które są aplikacjami zewnętrznymi względem Aplikacji Parkanizer i umożliwiają kierowcy nawigację do wybranego przez niego miejsca.
 2. Przetwarzanie danych
  1. Aplikacja Parkanizer nie przetwarza danych osobowych, a jedynie informacje o:
   1. lokalizacji urządzenia, poprzez które Użytkownik korzysta z Aplikacji Parkanizer;
   2. modelu urządzenia, na którym została zainstalowana i jego systemie operacyjnym;
   3. sposobie korzystania Użytkownika z Aplikacji Parkanizer, tj. wyszukiwanych i wybieranych lokalizacjach, kliknięciach w aplikacji, korzystaniu lub nie z przejścia do zewnętrznej aplikacji nawigacyjnej, zapisanych ustawieniach, problemach technicznych podczas korzystania z niej;
  2. Przetwarzanie przez Właściciela danych określonych w pkt. 2.1. powyżej związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji Parkanizer, jako elementu Systemu, jak również w celach udoskonalania Aplikacji i może być realizowane wyłącznie w tych celach przez inne podmioty (z reguły publiczne), które obsługują System na mocy odrębnej umowy z Właścicielem, na co Użytkownik wyraża zgodę przystępując do korzystania z Aplikacji Parkanizer.
 3. Wymagania techniczne aplikacji parkanizer
  1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne typu smartphone, z systemem operacyjnym iOS (w wersji 8.0 lub wyższej) oraz Android (w wersji 4.1. lub wyższej) oraz do prawidłowego działania wymaga sprawnego i aktywnego modułu dostępu do sieci Internet, jak również sprawnego i aktywnego modułu GPS urządzenia, na którym jest zainstalowana.
  2. Właściciel dopuszcza wyłącznie pobranie i instalację Aplikacji Parkanizer ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych.
  3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji Parkanizer z innych źródeł niż te wskazane w punkcie 2.2. powyżej, bez pisemnej zgody Właściciela, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Właściciela.
 4. Odpłatność korzystania z aplikacji
  1. Pobranie Aplikacji Parkanizer ze sklepów wskazanych w pkt. 3.2. powyżej, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. W uzasadnionych przypadkach, Właściciel może przewidzieć odpłatność za dostęp do określonej funkcjonalności w ramach Aplikacji Parkanizer, o czym uprzednio wyraźnie poinformuje Użytkownika.
  2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Parkanizer pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet.
  3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji Parkanizer i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez urządzenie Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji Parkanizer.
 5. Zasady korzystania z aplikacji
  1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Aplikacji Parkanizer w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
  2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji Parkanizer w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   2. korzystania z Aplikacji Parkanizer w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Właściciela, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania,
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Właściciela o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw, lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji Parkanizer. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Właścicielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na ogólnodostępny adres e-mail Właściciela lub adres wskazany w ust. 10.1. niniejszego Regulaminu.
 6. Odpowiedzialność właściciela
  1. Właściciel prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji Parkanizer, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
  2. Właściciel dokłada należytej staranności w świadczeniu Usługi, aby informacje dostarczane przez Aplikację Parkanizer były maksymalnie rzetelne i zgodne z rzeczywistością, a korzystanie z niej jak najmniej angażujące Użytkownika biorącego udział w ruchu drogowym. Nie gwarantuje jednak pełnej zgodności jej wskazań z rzeczywistą sytuacją na drodze i na miejscach parkingowych obsługiwanych w ramach Aplikacji Parkanizer.
  3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji Parkanizer.
  4. Właściciel nie przejmuje odpowiedzialności za sposób oraz jakiekolwiek skutki korzystania z Aplikacji Parkanizer przez Użytkownika, w tym także z racji korzystania z aplikacji zewnętrznych, współpracujących z Aplikacją Parkanizer, na których warunki użytkownik wyraża zgodę.
  5. Właściciel informuje, iż wszelka odpowiedzialność wobec użytkownika ze strony właścicieli powierzchni parkingowych, do których nawiguje lub może nawigować Aplikacja Parkanizer, zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność użytkownika
  1. Użytkownik korzysta z Aplikacji Parkanizer dobrowolnie i w pełni na własną odpowiedzialność, wobec czego Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą być skutkiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Parkanizer lub też naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich w związku z takim korzystaniem;
   2. szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą powstać w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Parkanizer, a zwłaszcza w związku z brakiem dostępności usług (funkcjonowania) modułu GPS czy sieci Internet lub aplikacji zewnętrznych, nawigujących użytkownika, do których odsyła Aplikacja Parkanizer, jak Google Maps lub HERE WeGo lub Apple Maps;
   3. warunki korzystania z (w tym rezultaty świadczenia) innych usług, aplikacji i serwisów internetowych, których dostawcą są osoby trzecie, a które używane są lub mogą być w związku Aplikacją Parkanizer;
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji Parkanizer w sposób nie utrudniający mu kierowania pojazdem (Właściciel rekomenduje używanie bezpiecznego uchwytu na urządzenie mobilne w trakcie korzystania z Aplikacji w samochodzie);
   2. dbania o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, podczas gdy kieruje samochodem i w związku z tym korzysta z Aplikacji Parkanizer;
   3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za kierowanie pojazdem podczas korzystania z Aplikacji Parkanizer, w tym z tytułu przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602);
  3. Użytkownik wyraża wolę, iż nie będzie występował z roszczeniem odszkodowawczym w związku z korzystaniem z Aplikacji Parkanizer.
 8. Ochrona praw własności intelektualnej
  1. Zastrzega się, iż Właścicielowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji Parkanizer i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji Parkanizer w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Właściciela.
  2. Wskazuje się w szczególności, iż:
   1. ochronie prawno-autorskiej podlega program komputerowy (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji, oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na urządzeniu Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji Parkanizer,
   2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Aplikacji Parkanizer, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Aplikacji Parkanizer;
  3. Z chwilą zainstalowania i aktywacji Aplikacji Parkanizer przez Użytkownika, Właściciel udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji Parkanizer zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji Parkanizer w pamięci urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem; takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego (nie obejmuje zwłaszcza wykorzystania do celów prowadzenia działalności gospodarczej) i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania w innych celach.
  4. Poza uprawnieniami przewidzianymi w pkt. 8.3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej informacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. Zakończenie korzystania z aplikacji
  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji Parkanizer, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Aplikacji.
  2. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej natychmiastowego usunięcia z urządzenia mobilnego, na którym była zainstalowana.
  3. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Właściciela, Właściciel może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji Parkanizer.
  4. Właściciel zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Parkanizer, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Ewentualne reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji Parkanizer należy zgłaszać Właścicielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: feedback@parkanizer.com
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Aplikacji Parkanizer, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis sytuacji problematycznej.
  3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
  4. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Właścicielowi w zgłoszeniu, w celach prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz korzystania przez Właściciela, jako danych statystycznych w procesie ulepszania Aplikacji Parkanizer jako produktu i świadczenia za jego pośrednictwem usług. Dane osobowe Użytkowników, przekazane zgodnie z pkt. 10.1 powyżej, podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy. o ochronie danych osobowych) jest Właściciel.
  5. Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, iż przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Właściciela.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.parkanizer.com lub jej podstronach, a także bezpośrednio w Aplikacji Parkanizer. Pierwsze udostępnienie Regulaminu następuje przy pierwszym zainstalowaniu i aktywacji Aplikacji Parkanizer, której warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, poprzez kliknięcie opcji „Wyrażam zgodę”.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia odwołania lub jego zmiany przez Właściciela.